• Przygotowanie, analiza umowy, m.in.:
 1. umowa sprzedaży,
 2. umowa komisu,
 3. umowa najmu,
 4. umowa leasingu,
 5. umowa o roboty budowlane,
 6. umowa zastawu rejestrowego,
 7. umowa zlecenia,
 8. umowa o dzieło.
 • Ocena istnienia i możliwości dochodzenia roszczeń z różnych zdarzeń prawnych (niewykonania i nienależytego wykonania umowy, bezpodstawnego wzbogacenia, czynu niedozwolonego, otwarcia spadku (zachowek) itd.),
 • Sprawy frankowe,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym (windykacja sądowa),
 • Reprezentacja przed organem egzekucyjnym i prowadzenie nadzorowanej egzekucji komorniczej,
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • Zabezpieczenie roszczeń w tym przy pomocy instytucji weksla i dochodzenie roszczeń z weksla.