• Tworzenie i likwidacja spółek prawa handlowego,
  • Zbycie udziałów,
  • Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników,
  • Wniesienie aportu w postaci nieruchomości,
  • Wady wkładu niepieniężnego, zawyżenie wartości aportu – roszczenie o zwrot brakującej wartości kapitału,
  • Dopłaty w sp. z o.o.,
  • Podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego,
  • Sprawy dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych oraz wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółki,
  • Łączenie, podział i przekształcanie spółek,
  • Wewnętrzne akty normatywne (uchwały, regulaminy).