DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest r.pr. Wojciech Habrowski, działający pod firmą Wojciech Habrowski Kancelaria Radcy Prawnego. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: w.habrowski@habrowski.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane:

na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,

na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi z łączącej nas umowy,

na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu spełnienia ciążących na administratorze obowiązków podatkowych, bilansowych, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego. Przykładowo dane będą przekazane organom państwowym (np. Urząd Skarbowy) tylko w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza polecenie administratora.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Państwa dane:

w celach opartych na niezbędności do zawarcia i wykonania umowy do czasu wykonania umowy,

w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,

w celach opartych na przepisach prawa, przez czas wskazany w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) swoich danych,

usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że administrator przetwarza Państwa dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Państwu skarga do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podania danych

Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na Państwa zgodzie, w pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W powyższych celach administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

COOKIES

Strona może wykorzystywać pliki cookies. Są to informacje przechowywane w urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, smartfonach) użytkowników w celu uzyskiwania do nich dostępu. Cookies dzielimy na niezbędne do korzystania z odwiedzanej strony internetowej, takie które ułatwiają korzystanie z niej oraz instalowane głównie w interesie administratora strony lub jego partnerów (analityczne, reklamowe).

O tym czy i jakie pliki cookies są wykorzystywane przez stronę, użytkownik może się dowiedzieć przy pomocy swojej przeglądarki, a następnie zmienić jej ustawienia.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, użytkownik wyraża zgodę na pliki cookies przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki.