DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest r.pr. Wojciech Habrowski, działający pod firmą Wojciech Habrowski Kancelaria Radcy Prawnego. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: w.habrowski@habrowski.com lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane:

na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,

na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi z łączącej nas umowy, na tej podstawie administrator może przetwarzać również dane osobowe strony przeciwnej i innych osób zaangażowanych w sprawę, w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klienta, na tej podstawie administrator może również przetwarzać dane osobowe osób przeznaczonych do kontaktu w firmach, dla celów świadczenia pomocy prawnej, dodatkowo takie przetwarzanie ma podstawę w stosunku prawnym łączącym osobę do kontaktu z firmą, w której jest zatrudniona,

na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu spełnienia ciążących na administratorze obowiązków podatkowych, bilansowych, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, m.in. z ustaw branżowych i kodeksu etyki. Przykładowo dane będą przekazane organom państwowym (np. Urząd Skarbowy) tylko w sytuacjach przewidzianych przez prawo. Na tej podstawie administrator przetwarza również dane osobowe osób zaangażowanych w sprawę, w przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza polecenie administratora. Ponadto dla celów świadczenia pomocy prawnej, dane osobowe mogą być przekazane podmiotom mającym status odrębnego administratora, takim jak inni przedstawiciele zawodów prawniczych, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi, czy inni przedstawiciele zawodów regulowanych, których cele i sposoby przetwarzania określają przepisy.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje Państwa dane:

w celach opartych na niezbędności do zawarcia i wykonania umowy do czasu wykonania umowy,

w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,

w celach opartych na przepisach prawa, przez czas wskazany w tych przepisach, zgodnie z przepisami branżowymi jeśli dane osobowe zostały zgromadzone w ramach prowadzonego postępowania przez 10 lat, licząc od końca roku w którym zakończyło się postępowanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) swoich danych,

usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednak wykonanie konkretnego prawa zależy od różnych okoliczności opisanych w przepisach, przykładowo prawo dostępu do danych i ograniczenia ich przetwarzania przysługuje tylko w zakresie w jakim nie narusza tajemnicy zawodowej.

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu. W takim przypadku administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, uprawnienie to jest jednak wyłączone.

Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, że administrator przetwarza Państwa dane w sposób naruszający prawo, przysługuje Państwu skarga do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podania danych

Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na Państwa zgodzie, w pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W powyższych celach administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

COOKIES

Strona może wykorzystywać pliki cookies. Są to informacje przechowywane w urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, smartfonach) użytkowników w celu uzyskiwania do nich dostępu. Cookies dzielimy na niezbędne do korzystania z odwiedzanej strony internetowej, takie które ułatwiają korzystanie z niej oraz instalowane głównie w interesie administratora strony lub jego partnerów (analityczne, reklamowe).

O tym czy i jakie pliki cookies są wykorzystywane przez stronę, użytkownik może się dowiedzieć przy pomocy swojej przeglądarki, a następnie zmienić jej ustawienia.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, użytkownik wyraża zgodę na pliki cookies przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki.